Dzisiaj jest: 1.3.2021, imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego maszyneo.pl

§1
1.    Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)  oraz innych aktów prawnych, wymienionych poniżej określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu ogłoszeń maszyneo.pl
2.    Serwis świadczy usługi i jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej
    www.maszyneo.pl
3.    Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności (Użytkownicy).
4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5.    "Usługodawca" świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
6.    Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy 
o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
7.    Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja oraz przestrzeganie Regulaminu 
i Polityki prywatności Serwisu.
8.    Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia prawidłowego zamówienia usług przez Użytkownika.
9.    Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.
§2
1.    Konto Użytkownika w Serwisie (Konto), to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: nazwą użytkownika, adresem e-mail i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownika ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
2.    Dane – treści, które Użytkownik przesyła do lub umieszcza w Serwisie, np. w Ogłoszeniu. Dane to również dane osobowe.
3.    Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest bezpłatne. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi.
4.    Oferta Serwisu (Usługi) obejmuje przede wszystkim usługi: zamieszczania  i udostępniania ogłoszeń online na podstronach www Serwisu. Do przesłania ogłoszenia jest konieczna rejestracja w Serwisie. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie RP.
5.    Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie Danych. Wymagania techniczne odnośnie treści są następujące: tytuł ilość znaków 75 znaków, rozmiar pojedynczego pliku graficznego to 3 MB. Treść Ogłoszenia zamieszczanego przez Użytkownika musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, a umieszczenie Ogłoszenia odzwierciedlać ma zamiar sprzedaży przedmiotu Ogłoszenia za określoną cenę. Użytkownik ma prawo do umieszcza zdjęć przedmiotu Ogłoszenia. W okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie, Użytkownik ma dostęp do panelu administracyjnego Ogłoszenia, pozwalającego na jego edycję lub przedłużenie. Ogłoszenie może być dodatkowo promowane, na zasadach opisanych w § 3 ust. 4.
6.    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z Usług lub usług dodatkowych. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem umowy jest język polski. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
7.    Zamawiając Usługi, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili dokonania poprawnej 
rejestracji w Serwisie.  Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
8.    System Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§3
1.    Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne (np. zlecenia, katalog firm, oferty firm, produkty) i nie wymaga rejestracji. Większość Usług również jest bezpłatna, za wyjątkiem usług opisanych poniżej.
2.    Złożenie zamówienia na Usługi wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie Serwisu za pośrednictwem formularza pod adresem internetowym: http://maszyneo.pl/rejestracja  .Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto podając swoją nazwę użytkownika, adres e-mail i inne wymagane tamże dane, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji drogą elektroniczną. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Składać zamówienia można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
3.    Użytkownik po utworzeniu Konta ma możliwość zamieszczenia Ogłoszenia oraz wykupienia usług dodatkowych Serwisu. Każdorazowo przy zamieszczaniu ogłoszenia, Użytkownik wybiera czas emisji Ogłoszenia, uzależniony od ceny Ogłoszenia. Usługi świadczone w ramach Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawców są odpłatne, na zasadach określonych w ust. 4.
4.    Ceny usług dodatkowych Serwisu są zamieszczone pod adresem internetowym: http://maszyneo.pl/strona/cennik i wyrażone w polskich złotych jako ceny brutto.
5.    Odpłatność za usługi dodatkowe Serwisu jest obsługiwana przez zewnętrzne systemy płatności: Tpay.com obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A., KRS:0000412357.
6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.
7.    Usługodawca uznaje rejestrację i zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca  skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, anuluje rejestrację lub zamówienie.
8.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.
9.    Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie wymaga wypełnienie minimum obowiązkowych pól formularza dostępnego w Serwisie oraz zaakceptowania Regulaminu i aktywowania Ogłoszenia poprzez dokonanie płatności.
§4
1.    Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§5
1.    Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.
2.    Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem naszego formularza online lub poczty elektronicznej biuro@maszyneo.pl. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.
3.    Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Usługodawca.
4.    Przykład formularza reklamacyjnego znajduje się pod Regulaminem.
§6
1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a)    za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
b)    za treść Danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
c)    za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,
d)    za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera. Usługodawca informuje, iż System Serwisu wymaga obsługi Java, php, jest responsywny.
e)    brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
f)    realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
2.    Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników  zamieszczających Ogłoszenia i Dane oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią.
3.    W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania Ogłoszeń to Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.
4.    Usługodawca w miarę swoich możliwości będzie monitorować Ogłoszenia i Dane przesyłane przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
5.    Serwis nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń i Danych publikowanych w Serwisie.
6.    Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, 
stanowiskiem, opinią  Usługodawcy.
§7
1.    Umowę o korzystanie z Usług Serwisu można rozwiązać:
a)    za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika,
b)    z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
c)    Użytkownik może rozwiązać Umowę jednostronnie wypowiadając ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług dodatkowych Serwisu lub istotnych zmian Regulaminu,
d)    w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
z winy Użytkownik  i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej 
i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkownika o usługach i produktach własnych. oraz Zaufanych Partnerów Serwisu, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych 
3.    Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
4.    Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu 
w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - 
w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie online: www.http://maszyneo.pl 
6.    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
7.    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
8.    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 6 i pkt 7. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
9.    Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników 
i Usługodawcy.
10.    W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych 
w Serwisie przez Użytkownik Danych, np. odnośnie praw autorskich lub prawa własności,  Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub  do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
11.    W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
12.    Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w Internecie w Serwisie maszyneo.pl 
13.    Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.
14.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
15.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie 
i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu online poprzez stronę internetową http://maszyneo.pl  albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
16.    Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku 
z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Wszelkie informacje odnaleźć można pod adresem: uokik.gov.pl. 
17.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.

§8
1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych jest  KP Advisory Krystian Puławski, 80-180 Gdańsk, ul. Konrada Guderskiego 22/8 zarejestrowaną w Polsce.  
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
4.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, do wstrzy-mania ich przetwarzania, oraz do żądania ich przeniesienia lub usunięcia. Użytkownik ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody. 
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Usługodawcy, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom świad-czącym na rzecz Usługodawcy usługi niezbędne do wykonania Usług.
6.Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce prywatno-ści, na stronie Serwisu.
7.Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Maszyneo.pl należy przesyłać na adres: biuro@maszyeo.pl lub na adres siedziby Usługodawcy wskazany w ust. 2 powyżej.
8.    W przypadku braku dokonania opłaty z tytułu emisji Ogłoszenia w terminie 7 dni od umiesz-czenia ogłoszenia.oraz  braku aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji, Ogłoszenie ulega trwałemu usunięciu.
9.    W przypadku zakończenia emisji Ogłoszenia przez Użytkownika przed upływem zakończenia czasu emisji - nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas emisji.
 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.