Dzisiaj jest: 25.2.2021, imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu internetowego maszyneo.pl

Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez "Usługodawcę" (Administratora) na potrzeby Serwisu ogłoszeń maszyneo.pl odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 (dalej ”RODO”). Politykę prywatności wprowadza się na podstawie RODO oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki obejmujące ochronę danych osobowych. Administrator w pełni respektuje i chroni również prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.

Poniżej przekazujemy kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w reali-zowanych za pośrednictwem niniejszego serwisu procesach przetwarzania.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Informację dot. przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych i Serwisu jest firma: KP Advisory Krystian Puławski, 80-180 Gdańsk, ul. Konrada Guderskiego 22/8 zarejestrowany  w Polsce,  (dalej: „Administrator”)
2.    Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
a)    Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b)    Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
c)    Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
d)    Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
e)    Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
3.    Administrator dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.
4.    Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu, które wprowadzane są przez nich za pośrednictwem umieszczonych w niniejszym serwisie formularzy, jak również dane użytkowników serwisu gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z usług oferowanych przez serwis tj. dane o logowaniu. lokalizacji, urządzenia, aktywności, itp.
5.    Dane przetwarzane mogą być w celu:
a)    zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b)    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów,
c)    wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,
d)    realizacji czynności marketingowych, w zw. z udzieloną zgodą.
Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel zw. z ich przetwarzaniem tj. a) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na zgodzie, o której mowa w punkcie 5, lub b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w pkt 5, c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie 5 - do dnia wniesienia sprzeciwu, d) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora.
7.    Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych i adresowych) Użytkowników w celu korzystania z bezpłatnej i płatnej oferty Serwisu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia umowy. Dla celów marketingowych Administratora i Zaufanych Partnerów podanie danych jest całkowicie dobrowolne.
8.    Administrator zabezpiecza odpowiednio dobranymi środkami organizacyjnymi i technicznymi dane przekazane do przetwarzania, chroniąc tym samym przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez posiadania wyraźnej podstawy prawnej takiego udostępnienia. 
9.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego wysłanego na adres, wskazany w ust. 1 lub elektronicznego na adres biuro@maszyneo.pl Pod ww. adresami Administrator udziela wszelkich informacji dot. przetwarzania danych osobowych
10.    Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11.    Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.
12.    W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, istnieje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13.    Odbiorcami danych osobowych mogą być: a) pracownicy i współpracownicy Administratora, b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
14.    Użytkownikowi, który przekazał nam dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa), do niepodlegania automatyzacji.
15.    Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej: www.http://maszyneo.pl/ oraz poprzez wysyłkę informacji drogą elektroniczną.
16.    Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne 
z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
Polityka cookies Serwisu internetowego maszyneo.pl
System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
1.    Rejestrując się w systemie informatycznym sklepu Użytkownika wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies  na używanym urządzeniu docelowym. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Administrator, wyłączając te wykorzystywane przez systemy Google LLC.
2.    System informatyczny używa następujących plików cookies:
a)    Cookies zapamiętujące wprowadzone dane przy rejestracji i logowaniu.
b)    Cookies służące do zapisywania wyborów Użytkownika.
c)    Cookies wspierające diagnostykę bezpieczeństwa oraz do polepszania jakości Serwisu.
d)    Cookies służące do analiz, pozwalające zbierać dane statystyczne związane z  korzystaniem z systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC, jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
e)    jako część systemu Google Adsense, tj. serwisu reklamowego Google, Inc. wyświetlający na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo [https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl]. Google LLC używa plików cookie, by wyświetlać lepsze reklamy na stronach partnerów, np. w witrynach wyświetlających reklamy Google lub należących do sieci reklamowych z certyfikatem Google. Gdy Użytkownik odwiedza stronę będącą partnerem Google, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik cookie.
3.    Używane przez System informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych szkodliwych dla Użytkowników.
4.    Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis maszyneo.pl
5.    Wykorzystywanie adresów IP służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym. Dodatkowo także do pracy systemu dostarczania dostosowanych reklam. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.  
6.    Nasza witryna zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia witryny, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
7.    Celem Serwisu jest także udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe Zaufanych Partnerów, np. profilowanie. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane informacje, w tym pliki cookies, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego Konta. Zaufani Partnerzy Administratora mogą otrzymywać od nas dane statystyczne lub kontaktowe w postaci cookies celem publikacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkowników.
8.    Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@maszyneo.pl

 
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.